วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แผนการสอนวิชา สุขศึกษา

หน่วยการาเรียนรู้ ที่ 2
แผนการเรียนรู้ที่ ๒.๒ การล่วงละเมิดทางเพศ (๑ ชั่วโมง)

ความคิดรวบยอด การล่วงละเมิดทางเพศ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้า หรือเพศตรงข้าม แล้วอาจเกิดขึ้นทั้งในบ้าน โรงเรียน สถานที่รกร้าง ดังนั้น เราจึงควรดูแลตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
สาระการเรียนรู้ การล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. บอกสถานการณ์และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้
๒.ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้
กิจกรรมการเรียนรู้

๑) ขั้นเกริ่นนำ
ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศ เพื่อทบทวน ความรู้ของนักเรียน เช่น
- ควรสวมกางเกงชั้นในอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- อาการใดบ้างที่อาจแสดงว่า เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเพศ
๒) ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ว่า มาจากเหตุการณ์ใดบ้าง
๒.ครูนำข่าวที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ มาเป็นกรณีศึกษา ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับข่าว เช่น
- นักเรียนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนได้ข้อคิดหรือข้อเตือนใจอะไรจากข่าว
๓. ครูแนะนำและอภิปรายว่า การที่เราถูกผู้อื่นรังแกตามเนื้อหาในข่าว เรียกว่า การละเมิดร่างกาย ซึ่ง หมายถึง การถูกผู้อื่นมารังแก หรือจับต้องร่างกายแล้วทำให้เรารู้สึกอึดอัด ไม่ชอบ โดยเฉพาะการจับต้องร่างกายส่วนที่เราปกปิด
๔. ครูและนักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการละเมิดร่างกายแบบต่างๆ เช่น
- การจับต้องร่างกายที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี
- การใช้คำพูดที่เราไม่ชอบ เช่น พูดหยาบคาย พูดข่มขู่
- การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น การเปลื้องเสื้อผ้าต่อหน้าเรา การโชว์อวัยวะที่ไม่ควรเปิดเผย
๕. ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าเหตุการณ์แบบไหนที่อาจทำให้เราถูกล่วงละเมิดทางกาย และใครบ้างที่เราต้องระวังว่า อาจนำอันตรายมาสู่เราได้ เช่น
- คนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท
- ผู้อื่นมาจับตัวเรา โดยที่เราไม่ชอบหรือไม่อนุญาต
- การอยู่ตามลำพังกับเพศตรงข้าม
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและสรุปว่า ให้ปฏิเสธทันทีด้วยคำพูดที่หนักแน่น เสียงดังฟังชัด ดังนี้
- ไม่ค่ะ หนูไม่อยากไป
- ไม่ค่ะ หนูไม่อยากทำ
- ไม่ค่ะ หนูไม่ชอบ
และในบางสถานการณ์ต้องรีบหนีหรือวิ่งออกไปจากสถานที่นั้นโดยเร็ว เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ที่เราไว้ใจได้ เช่น พ่อแม่ ครู ตำรวจ เป็นต้น
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดทางเพศ จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกกิจกรรม
๓) ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ การล่วงละเมิดทางเพศ
๒.ครูให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก สื่อทางอินเตอร์เน็ต ๓. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบใน
สื่อการเรียนรู้ ภาพสื่อประกอบ
การประเมินผล ๑. สังเกตจากการบอกสถานการณ์และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วงละเมิด
ทางเพศ
๒.สังเกตจากการบอกวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การล่วง
ละเมิดทางเพศ
๓. สังเกตจากการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม
๔.ตรวจแบบฝึกกิจกรรมการอภิปรายหน้าชั้นเรียนแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น: